REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPLOTOS

§ 1
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca/SplotOS – Grzegorz Religa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Religa Holding, adres: Okrężna 13/3, 56-400 Oleśnica, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9112012970.
 2. System – serwis SplotOS, obsługiwany przez Usługodawcę, dostępny pod adresem www.splotos.pl.
 3. Usługa – dostęp do zarządzania systemem rezerwacji
 4. Klient – osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która dokonuję rezerwacji usług Użytkownika z wykorzystaniem Systemu.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i korzysta z Systemu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 6. Okres Próbny – trzydzieści dni kalendarzowych licząc od dnia dokonania Rejestracji, w których Użytkownik może korzystać z Usług bez konieczności wnoszenia Opłat Abonamentowych.
 7. Opłata abonamentowa – wynagrodzenie wnoszone za Usługę
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług;

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Systemu.

Użytkownik korzystając z Systemu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 3
WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne po stronie Użytkownika niezbędne do korzystania z Systememu są następujące:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 2. dostęp do poczty elektronicznej;
 3. zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 76.0. i wyższej;
 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika w przypadku:
  1. naruszenia Regulaminu przez Użytkownika,
  2. używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub w sposób naruszający dobre obyczaje,
  3. innych przypadkach wskazanych wprost w Regulaminie.
 3. Usługodawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu wywołane działaniem siły wyższej, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Systemu z infrastrukturą techniczną Użytkownika, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.

§ 5
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie i korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w trakcie Rejestracji.
 3. Użytkownik zobowiązuje nie może naruszać niczyich praw autorskich, w szczególności wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

§ 6
REJESTRACJA

 1. W momencie rejestracji i akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami Ustawy i RODO oraz Polityki prywatności.
 2. Po dokonaniu Rejestracji aktywowany zostaje Okres Próbny.
 3. Po Okresie Próbnym dostęp do Usługi zostaje zablokowany do czasu uiszczenia Opłaty Abonamentowej.

§ 7
OPŁATY

 1. Korzystanie z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w ramach Serwisu jest odpłatny, z wyjątkiem Okresu Próbnego.
 2. Szczegółowe informację o wysokości Opłat Abonamentowych znajdują się w cenniku, wyrażone kwotami netto w polskich złotych.
 3. Opłaty abonamentowe wnoszone są z góry za kolejne Okresy Abonamentowe.
 4. Kwota opłaty za usługę jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi nawet jeśli Użytkownik wcześniej z niej zrezygnuje.
 5. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego w przypadku nieuiszczenia opłaty za kolejny okres abonamentowy.

§ 8
REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@splotos.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail użyty podczas Rejestracji oraz opis przedmiotu reklamacji (umożliwiający jej rozpatrzenie).
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację nie później niż 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 9
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Klientów zbieranych za pośrednictwem Systemu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkowników oraz Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Systemu zbierane są w celu realizacji Usług.
 3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Systemu mogą być:
  • W przypadku skorzystania ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na System.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 5. W celu uzyskania informacji o tym jak wykonywać swoje prawa prosimy o kontakt z Usługodawcą poprzez System.
 6. Dane osobowe, których przetwarzanie jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa będą przechowywane przez okres wymagany przez obecnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie inne dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla realizacji Usługi, w tym ewentualnego rozpatrzenia i realizacji reklamacji, czyli przez 2 lata od dnia wykonania Usługi.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do dokonania Rejestracji skutkuje brakiem możliwości dokonania Rejestracji.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Umowa podlega prawu polskiemu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności z przyczyny: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub realizacji Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Użytkowników na Systemu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.