POLITYKA PRYWATNOŚCI SPLOTOS

POLITYKA PRYWATNOŚCI czyli informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności stworzona została w ramach wykonania usług przez: Grzegorza Religa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Religa Holding, adres: Okrężna 13/3, 56-400 Oleśnica, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9112012970 (zwaną dalej: „Usługodawcą” lub „SplotOS”), będącego Administratorem danych osobowych przekazanych przez Pana/ Panią, obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem 2016/679”.

KTO? czyli Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Grzegorz Religa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Religa Holding adres: Okrężna 13/3, 56-400 Oleśnica, NIP 9112012970. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@splotos.pl

CO, PO CO I NA JAKIEJ PODSTAWIE? czyli rodzaje, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z systemu SplotOS. Są to: dane które podajesz Administratorowi np. w ramach formularzy dostępnych w Systemie, jak również dane które pozostawiasz w ramach poruszania się po Systemie(np. znajdujące się plikach cookies lub adres IP Twojego urządzenia).

KOMU DALEJ? czyli odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych mogą być:podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, którym udostępnione mogą być Pana/ Pani dane osobowe celem realizacji płatności;podmioty zapewniające obsługę informatyczną Administratora, oraz dostawcy zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora,podmioty świadczące obsługę księgową i prawną na rzecz Administratora;podmioty i organy, którym obowiązek udostępnienia Pana/Pani danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

CO MOGĘ? czyli uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Zgodnie z przepisami art. 15-22 Rozporządzenia 2016/679, masz prawo do:

W celu wykonania jednego z powyższych uprawnień (lit. a-g powyżej) proszę przesłanie go w wersji elektronicznej na adres e-mail kontakt@splotos.pl. Żądania realizacji uprawnień rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania formularza. Wskazany termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące w przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub znaczącej liczby otrzymanych żądań w danym czasie. W takim przypadku Administrator poinformuje Cię o takim przedłużeniu terminu, wskazując jednocześnie przyczynę opóźnienia.

CZY MUSZĘ? czyli dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi Administratorowi świadczenie Panu/Pani usług.

BEZPIECZNIE? czyli zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych

Dbając o bezpieczeństwo Danych Osobowych Administrator stosuje bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowuje poufność wszelkich przekazanych informacji. Administrator opracował i wdrożył wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Danych osobom nieupoważnionym. Administrator wypełnia wszystkie obowiązki, spoczywające na nim zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jako na Administratorze Danych Osobowych.

AUTOMATYCZNIE? czyli zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przekazane przez Ciebie Administratorowi Dane Osobowe mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Informacje dodatkowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku Administrator niezwłocznie opublikuje nową polityki prywatności na stronie internetowej splotos.pl

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez Administratora prosimy zgłaszać wszelkie uwagi na adres e-mail: kontakt@splotos.pl.